Venkatesh M T

Venkatesh M T

ಎಂ.ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ. ‘ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ’ ಎಂಬ ಆನ್ ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರರು. ಕರ್ಣಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಿಟೀಲು ವಾದನ-ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ.

Books By Venkatesh M T