Vaddarse Raghurama Shetty

Vaddarse Raghurama Shetty

ವದ್ದರ್ಸೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ, ಗದ್ಯಕಾವ್ಯ, ಮತ್ತು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನದ ಸಮೃದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಂಪರೆ, ಆಧುನಿಕತೆ, ಗುರುತು, ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಗಮನವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಓದುಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Books By Vaddarse Raghurama Shetty